Oksbøl & Omegns Kunstforening

Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er OKSBØL & OMEGNS KUNSTFORENING
- med hjemsted og virkeområde i Varde Kommune

§ 2

Foreningens formål er gennem udstillinger og andre arrangementer, at fremme interessen for kunstneriske aktiviteter for alle aldersgrupper med henblik på bl.a., at indkøbe kunst til placering i Varde Kommunes offentlige institutioner efter endt registrering, samt at udlodde kunst til foreningens medlemmer jf. § 8.

§ 3

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 4

Den ordinære generalforsamling afholdes i Oksbøl hvert år i januar måned og indkaldes ved avertering på foreningens hjemmeside, samt ved mail til foreningens medlemmer.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages og højst 1 måneds varsel.

På generalforsamlingen tages beslutning med simpelt flertal. Hvert medlem har 1 stemme.

 

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

  4. Fastsættelse af kontingent

  5. Indkomne forslag

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant

  7. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. - Indkomne forslag kan rekvireres hos foreningens formand.

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på bestyrelsens foranledning, og skal indkaldes når mindst 25% af medlemmerne indgiver skriftligt ønske.

§ 6

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 2 og 3 hvert år.

Efter hver ordinær generalforsamling afholdes konstituerende bestyrelsesmøde med valg af respektive bestyrelsesposter.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger tages med simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7

Vedtægtsændring kan vedtages af generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan vedtages af generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal, når der er mødt mindst halvdelen af foreningens medlemmer, og når forslaget har figureret som punkt i den offentliggjorte dagsorden.

Hvis halvdelen af medlemmerne ikke er mødt, indkaldes tidligst én uge senere til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Opløses foreningen, skal resterende kommunalt tilskud returneres med regnskab,mens eventuel formue tilfalder lignende kulturelle formål inden for Varde Kommune.

§ 8

foreningen indkøber kunst til udlodning bland medlemmerne for indtil 50% af de fra medlemskontingenterne indkomne midler. Udlodningen foretages blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. De resterende medlemsindbetalte midler anvendes til foreningens drift og til de i § 9 nævnte formål.

§ 9

Alle de fra Varde Kommune tildelte midler anvendes til gennemførelse af kunstudstillinger og anskaffelse af kunst til donering til Varde Kommunes skoler og institutioner.


Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling,

Oksbøl den 9. juli 2008

 

Bettina Balslev / Jette Lind / Ann Møller / Vinni Larsen / Gert Ravn

 

§ 1, 2, 8 og 9 er revideret på generalforsamlingen d. 26 januar 2010

Tina Henneberg / Gert Ravn / Terkel Karstoft / Jill Christiansen / Niels Mølleskov